2015

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Onsdag d. 15. april 2015 i Jernløse Musiklokalet kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Kitty van der Westen blev valgt til dirigent.

2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere. Annette Nielsen og Lise Solbjörg.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Vi er ca. 60 medlemmer, hvoraf der er en del trofaste dansere, der har fulgt os i rigtig mange år.

Vi har haft 6 møder, hvoraf halvdelen har været sammen med instruktører.

Der er sket lidt ændringer i bestyrelsen, Anette Kruse Nielsen er blevet kasserer efter Lone Christensen, men da Anette Kruse Nielsen var suppleant, blev det besluttet at hende og Jacob Frisholt skulle bytte, så Jacob Frisholt blev suppleant og Anette Kruse Nielsen bestyrelsesmedlem.

 

Arrangementer og opvisninger siden sidst:

Forårsfest den 5. april, fin tilslutning og festen gik godt.

Gadedans i Holbæk i maj måned, der var et pænt fremmøde.

Mølledag den 22. juni, med 2 opvisninger hvor det gik godt.

Gadedans sidst i august, blev aflyst pga. dårligt vejr.

Muslingefestival den 6. september, pænt fremmøde hvor det gik godt.

Frivillig fredag på Kasernen i september, dårligt tilrettelagt, lidt optræden på plænen, skulle gerne blive bedre til næste år.

Sommerdans på Is-Rosen, fra start i juni til slut i august, stort fremmøde hver uge.

 

Planlagte arrangementer og opvisninger:

Sommerdans på Is-Rosen om onsdagen i juni, juli og august, fra kl. 18.00 til kl. 20.30, dansen starter i uge 24 og slutter i uge 34.

Mølledag, søndag den 21. juni, nærmere information om tid følger.

Gadedans i Holbæk er endnu ikke fastlagt, nærmere information følger.

Julefest i Vommevad forsamlingshus 21. november.

 

Til slut et tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde.

En stor tak til alle der har hjulpet til ved forskellige arrangementer. Tak til danserne.

4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2014 blev gennemgået og godkendt.

5.Behandling af indkomne forslag

Der forelå 3 forslag fra bestyrelsen, vedrørende vedtægtsændringer til følgende paragraffer.

§3 Medlemskab af organisationer

§5 Kontingent

§9 Generalforsamlingens afstemning om bestyrelsespladser

Alle 3 forslag blev godkendt.

6. Valg

På valg er:

Formand: Susanne Thomasen genvalgt.

Kasserer: Anette Kruse Nielsen genvalgt.

Suppleant: Bettina Jensen genvalgt.

Suppleant: Jacob Frisholt genvalgt.

Revisor: Lone Olsen genvalgt.

Revisorsuppleant: Elsa Mouritzen genvalgt.

 

7. Eventuelt.

Betina Skovsager fortalte hvorfor hun valgte, at blive medlem af bestyrelsen i Kasernerådet.

Det er nemmere at komme til orde og vi kan ikke blive smidt ud, så vi er sikret brug af lokalerne.

Derudover var hun blevet utilfreds med den måde, informationerne blev formidlet på, eller mangel på samme, så nu vil hun sørge for at vi er repræsenteret ved diverse relevante møder.

 

Elsa Mouritzen roste danselisten fra vores jubilæumsfest.

 

Formanden takkede de fremmødte for behageligt møde og den store tillid til bestyrelsen

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.35.